مۇڭعۇلكۇرە اۋدانىنىڭ ساياحات رايونىنان كورىنىس

  • كەلۋ قاينارى: ىلە ساياحات تورابى
  • 03:30:38 12/03/2014

   مۇڭعۇلكۇرە اۋدانىنىڭ ساياحات رايونىنان كورىنىس

 

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى