موڭعۇلكۇرە اۋدانىنىڭ كورىنىستەرى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە ساياحات تورابى
  • 09:36:46 17/04/2014

ون مىڭ مۋلىق قىشى اتىزى

شاتى اڭعارى

جاۋاپتى رەداكتور: بەرىك وقاباي ۇلى