شاۋەشەك قالاسىنىڭ ساياحات ورىندارى

  • كەلۋ قاينارى: تارباعاتاي اقپارات تورابى
  • 17:04:28 16/05/2014

      شاۋەشەك قالاسىندا: كوركەم قۇلستاي ساحاراسى، ۇلى ادام تاۋى، باقتى وتكەلى، تارباعاتاي مادەنيەت الاڭى، قوس مۇنارا باقشاسى، بالىق اۋلاۋ باقشاسى، ورمان باقشاسى، شاتتىق باقشاسى، قارا ۇڭگىر وزەنى، قىزىل ءۇي ت.ب ساياحات ورىندارى بار.

جاۋاپتى رەداكتور: بەرىك وقاباي ۇلى