ساياحات قىزمەتى جونىندەگى جۇمىس باسى ءماجىلىسى اشىلدى

  • كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
  • 09:27:47 23/05/2014

        التاي ايماقتىق پارتكومنىڭ شۋجيى دىڭ جاڭ -ۋ قاتارلىلار 7-مامىردان 16-مامىرعا دەيىن بۋىرشىن اۋدانىنداعى، قاناس كورىنىس رايونىنداعى، كوكتوعاي اۋدانىنداعى جانە التاي قالاسىنداعى ساياحات نەگىزدىك قۇرىلعىلار قۇرىلىسىنىڭ جاعدايىن كوزدەن كەشىرىپ، نەگىزگى ساتىداعى ۇكىمەت پەن ساياحات كاسىپورىندارىنىڭ ساياحات قىزمەتى جونىندەگى ۇسىنىس-پىكىرىن تىڭدادى ءارى جۇمىس باسىندا شەشىم جاساپ، نىسان اتقارۋ بارىسىندا ورىن تەپكەن قيىنشىلىقتار مەن ماسەلەلەردى شەشۋ جولىن قاراستىردى.

    دىڭ جاڭ - ۋ سول جەردىڭ وزىندە كوزدەن كەشىرۋ بارىسىندا مىنالاردى اتاپ كورسەتتى:« ايماعىمىزدىڭ ساياحات قىزمەتى جونىندەگى جۇمىس باسى ءماجىلىسى ايماعىمىزدىڭ ساياحات قىزمەتى ماجىلىسىنەن كەيىنگى ساياحات قىزمەتىن ىلگەرى باستىراتىن تاعى ءبىر ماڭىزدى ءماجىلىس ەسەپتەلەدى، وسى ارقىلى ساياحات نىساندارىن اتقارۋ بارىسىندا ورىن تەپكەن قينشىلىقتار مەن ماسەلەلەردى سول جەردىڭ وزىندە شەشۋدى ماقسات ەتتىك. قازىر ساياحات كاسىبىندە جاپپاي اشۋ، كەڭ-كولەمدە قۇرىلىس جۇرگىزۋ سىندى تاماشا جاعداي جارىققا شىقتى. ۇستەگى جىل ايماعىمىزدىڭ ساياحات كاسىبىن گۇلدەندىرۋ جىلى، سوندىقتان ساياحاتتاعى نەگىزدىك نىسان قۇرىلىسىن ويداعىداي جۇرگىزۋ بيىلعى ساياحات قىزمەتىندەگى ايىرىقشا ماڭىزدى قىزمەت. مەملەكەتىمىزدە ەكونوميكانىڭ دامۋى سايابىرلاپ قىسىم نەداۋىر اۋىر بولعان، قۇرىلىستىڭ وزىندىك قۇنى نەداۋىر تومەن بولعان قازىرگى كەز كەڭ كولەمدى قۇرىلىس جۇرگىزۋدىڭ ەڭ تاماشا مەزگىلى، سوندىقتان اۋداندار مەن التاي قالاسىنداعى، قاناس كورىنىس رايونىنداعى، كاسىپورىندارداعى جولداستار وسىنداي تيىمدى ساتتەن ۇتىمدى پايدالانىپ، سەنىمدى بەكەمدەپ، قارجى قوسۋ تەبىنىن جالعاستى ارتتىرىپ، نىسان قۇرىلىسىن ويداعىداي جۇرگىزۋى كەرەك».

    دىڭ جاڭ - ۋ مىنالاردى باسا دارىپتەدى: «كورىنىس رايوندارى دامۋ بارىسىندا مەملەكەت پەن اۆتونوميالى رايوننىڭ نىسان جاعىنداعى قولداۋىنا بەلسەنە قول جەتكىزىپ، نىسان قويماسىن ۇزدىكسىز كەمەلدەندىرۋى قاجەت؛ ساۋداگەر شاقىرىپ، قارجى ەنگىزۋ قىزمەتىنىڭ تەبىنىن ارتتىرۋ مەن بىرگە ساياحات كاسىبىنىڭ دارەجەسىن جوعارلاتاتىن جاڭا نىسان جونىندە جوسپار جاساۋ قاجەت. كاسىپورىندارعا كورىنىس رايونىنداعى جەر باعاسى، ساياحات نىسانىنىڭ پايداسىن بەرۋ، ادام كۇشى بايلىعى، قازىنا جانە فينانىس قاتارلى جاقتاردان بارىنشا قولداۋ كورسەتۋ كەرەك؛ كورىنىس رايوندارىندا ۇگىتتەۋ، تەزدەتىپ ساتۋ جاعىنا كوبىرەك كۇش سالىپ، اناعۇرلىم كوپ ساياحاتشى باۋراۋ قاجەت. كاسىپورىندار ساياحات كورىنىس رايونىن وركەندەتۋ بارىسىندا ساياحات نىسانىن

جاۋاپتى رەداكتور: بەرىك وقاباي ۇلى