بوزا دەگەن قانداي سۋسىن؟

  • كەلۋ قاينارى: ءتاڭىرتاۋ تورابى
  • 03:58:46 29/12/2015

 

    استانا. قازاقپارات - ەرتەرەكتە قازاق حالقىنىڭ توي- تومالاعىنا داستارحاننان تۇسپەيتىن سۋسىننىڭ ءبىرى - بوزا. بوزا ءارى سۋسىن، ءارى تاماق، سونداي- اق بويدى قىزدىراتىن قۋاتى دا بار. بۇگىندە وسى بوزا حالىق جادىنان ءوشىپ بارا جاتقانداي.

    سەبەبى بوزانى دايىنداۋ ءتاسىلىن مىقتى مەڭگەرگەن اپا- اجەلەرىمىزدىڭ قاتارى سيرەپ بارادى. ونى كەيبىرى ۇلتتىق سۋسىنداردىڭ قاتارىنا قوسادى، كەيبىرى ءتىپتى الكوگولدىك سۋسىن دەپ ويلايدى.

    سونىمەن، بوزا دەگەنىمىز نە؟

    بوزا - ءداندى داقىلداردان اشىتىپ جاسالاتىن ەجەلگى سۋسىن. ءبىر تاۋلىك بويى سۋعا بوكتىرىلىپ قويىلعان ءدان جارماسىنىڭ سارى سۋىن توگىپ تاستاعاننان كەيىن، قالعان تۇنباعا بەلگىلى مولشەردە ماي، سۋ قۇيىپ، وتتىڭ تابىنا جايلاپ قايناتىپ، بوتقا جاسايدى. ونى سۋىتىپ قويىپ، ءداندى داقىلدىڭ ءبىر تۇرىنەن (تارى، ارپا، ت. ب.) اشىتقى دايىندايدى. ول ءۇشىن داقىلدى قاجەتىنشە الىپ، ۇستىنە ىستىق سۋ قۇيىپ، 3-4 ساعات بوكتىرەدى دە، ءسۇزىپ الىپ، جىلى جەرگە جايىپ قويسا، 3-4 كۇندە داندەرى ونەدى. بىردەن كەۋىپ كەتپەس ءۇشىن، ءۇستىن جاۋىپ تاستايدى.

جاۋاپتى رەداكتور: بەرىك وقاباي ۇلى