رەسەي 2016-جىلعى داعدارىسقا توتەپ بەرۋ جوسپارىن ورتاعا قويدى

  • كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
  • 09:32:22 02/03/2016

    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى. رەسەي ۇكىمەت تورابىنىڭ ناۋرىزدىڭ 1-كۇنگى حابارىنا قاراعاندا، كۇردەلى شارۋاشىلىق جاعدايعا توتەپ بەرۋ جانە رەسەي شارۋاشىلىعىنىڭ ورنىقتى دامۋىنا كەپىلدىك ەتۋ ءۇشىن، رەسەي 2016-جىلعى داعدارىسقا توتەپ بەرۋ جوسپارىن ورتاعا قويدى.

    حاباردا بىلاي دەلىندى: داعدارىسقا ٴونىمدى توتەپ بەرىپ، رەسەي شارۋاشىلعىن ورتا ۇزاق مەزگىلدەگى بۇرىنعى ارتۋ فورماسىنان قۇتىلدىرىپ، شارۋاشىلىقتىڭ كوپ ۇيەكتەنۋىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن، ۇكىمەت قىزمەتىنىڭ ءتۇيىنى شارۋاشىلىق قۇرلىمىنا تەڭشەۋ جۇرگىزىپ، ساۋدا ورتاسىنا كەپىلدىك ەتىپ، ورتا شاعىن كاسبورىنداردى قولداپ، بەي ەنەرگيا ونىمدەرىن ەكىسپورت ەتۋ قاتارلى ساياساتتاردى اتقارادى.

    كەلۋ قاينارى: ورتالىق حالىق راديو ستانسياسى تورابى (اۋدارعان: ارداق ابيدەن قىزى)

جاۋاپتى رەداكتور: بەرىك وقاباي ۇلى