قازاق قىزىنىڭ سۇلۋلىعى قالاي باعالانعان؟

  • كەلۋ قاينارى: ءتاڭىرتاۋ تورابى
  • 10:11:48 04/03/2016

 

 

    قىز بالا تاربيەسى قاشاندا قوعامنىڭ نازارىنان تىس قالىپ كورگەن جوق.

    اتام قازاق ەشبىر جارعى، نۇسقاۋ جازىپ اۋرە بولماي-اق ءارى قىسقا، ءارى نۇسقا ناقىلدارمەن تاربيە تاعىلىمىنىڭ تاماشا ۇلگىسىن ءتۇيىپ ايتىپ وتىرعان. «قىز-قوناق» دەپ تورىنەن ورىن بەرىپ، قىزداردى التىننىڭ سىنىعىنا بالاپ وسىرگەن.

جاۋاپتى رەداكتور: بەرىك وقاباي ۇلى