ناۋرىز تۋرالى حيكايا

  • كەلۋ قاينارى: ءتاڭىرتاۋ تورابى
  • 09:47:23 23/03/2016

 

 

    ەرتە زاماندا، قازاق ەلىن ءالىسىن-ءالى جاۋ شاۋىپ، ەل بىردە ولاي، بىردە بۇلاي اۋىپ، مال-جاندارى قىرىلىپ، ەل باسىنا اۋىر كۇن تۋىپتى. سونداي قايعىلى دا قاسرەتتى جىلدىڭ بىرىندە، ناۋرىز دەگەن قاريا وزىنە قاراستى ەلىن باستاپ جاۋدان قورعانۋعا ىڭعايلى، مال-جانعا ءجايلى ءبىر قوپالى ايماقتى قىستاپتى. قۇداي وڭداپ، سول جىلى ازاماتتارى شابۋىل جاساعان جاۋدى جەڭىپ، مال-جاندارى قىستان امان-ەسەن شعىپ، ەل- جۇرتى مارە-سارە بولىپتى.

جاۋاپتى رەداكتور: بەرىك وقاباي ۇلى