نەمارعا 45 ميلليون ەۆرو ايىپ سالىندى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە كەشى گازەتى
  • 08:56:10 25/03/2016

    

    برازيليا اقپارات دانەكەرلەرىنىڭ جۋىرداعى حابارىنا قاراعاندا، برازيليا سوتى برازيليالىق فۋتبول جۇلدىزى نەماردىڭ باجى تاپسىرماۋ جانە باجىدان قاشۋ قىلمىسىن تۇراقتاندىرىپ، وعان 45 ميلليون ەۆرو ايىپ سالعان.

    ۇعىسۋعا قاراعاندا، ونىڭ «سانتوس»، « بارسەلونا» كلۋبى جانە « NIKE» سەرىكتىگىمەن قول قويعان كەلىسىمىنىڭ بارىندە باجىدان جالتارۋ جونىندە مازمۇن قامتىلعان. نەمار جانە ونىڭ اۋلەتى 2012 – جىلدان 2014 – جىلعا دەيىن 56 ميلليون ەۆرو باجىدان جالتارىپ قالماستان، تاعى جالعان كەلىسىم پايدالانعان.

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى