حالىق رايىن بايقاۋدا جۇڭگو رەسەيدىڭ تاتۋ كورشى ەلدەرىنىڭءبىرى بولعان

  • كەلۋ قاينارى: ىلە كەشى گازەتى
  • 04:10:01 13/04/2016

  

   رەسەيدەگى قوعامدىق جامات پىكىرىن زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ ءساۋىردىڭ 8 – كۇنى جاريالاعان تەكسەرۋ ناتيجەسىندە كورسەتىلۋىنشە، رەسەيلىكتەردىڭ دەنى جۇڭگونى رەسەيدىڭ تاتۋ كورشى ەلدەرىنىڭ ءبىرى دەپ قاراعان.

    رەسەيدەگى قوعامدىق جاماعات پىكىرىن زەرتتەۋ ورتالىعى ءساۋىردىڭ 2 – كۇنىنەن 3 – كۇنىنە دەيىن رەسەيدەگى حالىق رايىن بايقاۋدى قابىلداعان ءبىر مىڭ 500 ادامعا تەكسەرۋ جۇرگىزگەن. تەكسەرۋ ناتيجەسىندە كورسەتىلۋىنشە، تەكسەرۋدى قابىلداعان ٪56 ادام جۇڭگو رەسەيدىڭ تاتۋ كورشى ەلدەرىنىڭ ءبىرى دەپ قاراعان.

    تەكسەرۋ ناتيجەسىندە تاعى رەسەيلىكتەردىڭ نازارىندا، بەلورۋسسيا ( ٪68)، قازاقستان ( ٪50) جانە ينديا (٪26 ) سياقتى ەلدەر رەسەيدىڭ تاتۋ كورشى ەلدەرى دەپ قارالعان.

    بۇل قۇرىلىم 2014 – جىلى ساۋىردەن باستاپ «قازىرگى رەسەي جونىنەن العاندا، قايسى ەل ونىڭ تاتۋ كورشىسى» دەگەن سۇراۋ جونىندە جىلىنا ءبىر رەت حالىق رايىن بايقاۋ تەكسەرۋىن جۇرگىزگەن. بەلورۋسسيا، جۇڭگو جانە قازاقستان ءۇرتىس ءۇش جىل رەسەيلىكتەردىڭ نازارىنداعى تاتۋ كورشى ەل سانالعان.

    حالىق رايىن بايقاۋ تەكسەرۋىن قابىلداعان رەسەيلىكتەردىڭ دەنى ۋكراينا، ا ق ش جانە تۇركيانى رەسەيدىڭ قىرعي قاباق ەلى دەپ قاراعان. تەكسەرۋدى قابىلداعانداردىڭ ٪1 ى عانا تۇركيانى تاتۋ كورشى ەل دەپ قاراعان، ال ءبىر جىلدىڭ الدىندا بۇل سالىستىرما ٪20 تى يەلەگەن بولاتىن.

    بۇدان سىرت، « قازىرگى رەسەي ەكونوميكاسى جونىنەن العاندا، قايسى ەلمەن سەلبەستىك ورناتۋ ەڭ ماڭىزدى » دەگەن سۇراۋعا تەكسەرۋدى قابىلداعانداردىڭ ٪49 ى جۇڭگونى تاڭداعان.

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى