گەرمانيادا قىمىز كۇنى اتالىپ ءوتتى

  • كەلۋ قاينارى: ءتاڭىرتاۋ تورابى
  • 03:41:36 13/05/2016

 

    گەرمانيادا نەمىس حالقى ءۇشىن تاڭسىق تا، ەرەكشە مەرەكە قىمىز كۇنى اتالىپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى 24.kz تەلەارناسى.

    اسا پايدالى سۋسىنمەن ءشول باسقان جەرگىلىكتى تۇرعىندار قازاقتىڭ ۇلتتىق تاعامىنان دا اۋىز ءتيدى، كۇمبىرلەگەن كۇي دە تىڭداپ قايتتى. كۇمبىرلەگەن قاسيەتتى دومبىرانىڭ قوڭىر ءۇنى، ۇلتتىق ءبي، ويىن وسىنىڭ بارلىعى قازاقستانداعىداي كورىنەدى. گەرمانيادا وتكەن قىمىز مەرەكەسىنە قازاق تا، نەمىس تە، ءتىپتى گەرمانيانى پانالاعان جاندار دا كەلگەن.

    فرانكفۋرت تۇرعىنى كريستيانە ەلفنەر، مەن ءۇشىن تانىمدى دا قىزىق فەستيۆال بولدى. ەۋروپا ەلىندە قازاقتىڭ ۇلتتىق سۋسىنىنان اۋىز تيگىسى كەلەتىندەر كوپ، دەدى.

جاۋاپتى رەداكتور: بەرىك وقاباي ۇلى