كانادادا ەتجەندى ەگىزدەر ارىقتاماق بولىپ جانىنان ايرىلا جازدادى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە كەشى گازەتى
  • 08:29:13 07/02/2017

        شەتەل اقپارات دانەكەرلەرىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، كانادانىڭ ۋانكوۋەر قالاسىندا تۇراتىن ەگىزدەر ارىقتاۋ ءۇشىن اسقازان تارايتۋ وپەراتسياسىن جاساتىپ، بىرەۋى جانىنان ايرىلا جازداعان.

    بۇراندي مەن كاندي بيىل 30 جاستا بولىپ، دەنە سالماعى 272 كيلوگرام. كاندي وپەراتسيا بارىسىندا جۇرەگى توقتاپ، باعىنا جاراي قۇتقارىلىپ قالعان.

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى