ا ق ش مەملەكەت قورعانىس مينيسترى: ورتا شىعىسقا اسكەر جىبەرۋدى قازىرشە ويلاسپادىق

  • كەلۋ قاينارى: ىلە كەشى گازەتى
  • 04:48:37 22/02/2017

      شەتەل اقپارات دانەكەرلەرىنىڭ جۋىرداعى حابارىنا قاراعاندا، ا ق ش مەملەكەت قورعانىس مينيسترى ماتيس: ا ق ش قازىرگە دەيىن ورتا شىعىسقا اسكەر جىبەرىپ يراننىڭ «كەرەناۋ قيمىلىنا» اڭىس قايتارۋدى ويلاسپادى. دەسە دە ۆاشينگتون يراننىڭ قيمىلىنا قاراپ وتىرمايدى دەگەن.

    ا ق ش بۇرىنعى شاراسى بويىنشا، يراننىڭ باسقارىلمالى بومبى نىسانىنا قاتىستى 13 ادام مەن 12 اتقارۋشى ورىنعا، سونداي - اق ورتا شىعىستىڭ ءار قايسى ورىندارىنداعى ۋاكىلدەرىنە جاڭا شارا قولدانعان.

    ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ ءبىر ءمانساپتىسى بىلاي دەگەن: بۇل - يراننىڭ ارەكەتىنە قولدانعان العاشقى شارا. يران سەرتىندە تۇرسا، ولارمەن بەلسەندى سەلبەسەمىز ءارى سەرتىمىزدە تۇرامىز.

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى