ورازا ايتتاعى دەمالىستا شينجياڭدا ساياحات ورلەۋى كوتەرىلدى

  • كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
  • 10:49:24 29/06/2017

 

 

    حالىق تورابى، 27 – ماۋسىم، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءتىلشىنىڭ اۆتونوميالى رايوندىق ساياحاتتى دامىتۋ كوميتەتىنەن ۇعىسۋىنا قاراعاندا، ءۇشىنشى جاق ساناققا الۋ – تەكسەرۋ سەرىكتەستىگىنىڭ ەسەپتەۋى مەن ساراپتاۋىنا قاراعاندا، ورازا ايت دەمالىسى مەزگىلىندە، شينجياڭدا جيىنى ءبىر ميلليون 73 مىڭ ادام – رەت ساياحاتشى قابىلدانعان، مۇندا ساياحاتتاپ بارعان جەردە قونعان ساياحاتشىلاردىڭ سانى 392 مىڭ 100 ادام – رەت، ءبىر كۇندىك ساياحاتقا شىققاندار سانى 680 مىڭ 900 ادام – رەت بولعان، شينجياڭنىڭ ساياحات بازارى ۇزدىكسىز جاندانا تۇسكەن. دەمالىس مەزگىلىندە، شينجياڭنىڭ ساياحات بازارىنىڭ ءتارتىبى ويداعىداي بولىپ، ساياحاتقا قاتىستى شاعىمدانۋ دەلوسى تۋىلماعان.

 

 

جاۋاپتى رەداكتور: بەرىك وقاباي ۇلى