2017 – جىلعى جۇڭگو نارات مادەنيەت - ساياحات مەرەكەسى 8 – شىلدە باستالادى

  • كەلۋ قاينارى:  حالىق تورابى
  • 10:07:50 04/07/2017

 

    ءتىلشىنىڭ 30 – ماۋسىم كۇنەس اۋداندىق پارتكومنىڭ ۇگىت بولىمىنەن ۇعىسۋىنشا، كۇنەس اۋداندىق پارتكومى، حالىق ۇكىمەتى ۇيىمداستىرعان 2017 – جىلعى جۇڭگو نارات مادەنيەت - ساياحات مەرەكەسى 8 – شىلدە نارات كورىنىس رايونىندا باستالادى.

    2017 – جىلعى جۇڭگو نارات مادەنيەت - ساياحات مەرەكەسى 8 – شىلدەدەن 15 – شىلدەگە دەيىن ءبىر اپتا وتكىزىلەتىن قازاقتىڭ سالت – ءداستۇر، مادەنيەت مەرەكەسى. بۇل بارىستا ىلە وبلىسىنىڭ دومبىرا جارىسى، ات بايگەسى، اقىندار ايتىسى، قازاق ۇلتىنىڭ تاعامدار كورمەسى قاتارلى قيمىلدار وتكىزىلەدى.

    ۇعىسۋعا قارعاندا، اشىلۋ سالتىندا كولەمدى ءان - ءبي تەاترى «حان - تاڭ پاتشالىقتارى __ ۇيسىن داۋىرىنە ورالىپ، حانىشانىڭ ۇزاتىلۋ سالتى» كورەرمەنگە كورسەتىلەدى.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى