دارەتىن شايماعان باۋكەسپە ۇرى ۇستالدى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 04:00:25 22/08/2017

    

    شەتەل اقپارات دانەكەرلەرىنىڭ جۋىرداعى حابارىنا قاراعاندا، ا ق ش – دا بىرەۋ ۇرلىق ىستەپ ءبىر جىلدان كەيىن قولدى بولعان. تەكسەرۋ قىزمەتكەرىنىڭ ايتۋىنشا، قىلمىس كۇماندىسىنىڭ تازالىق بولمەسىندە قالدىرعان «دەرەگى» ساقشىلاردىڭ دەلو اشۋىنا ارقاۋ بولعان. قىلمىس كۇماندىسى بيىل 42 جاستا بولىپ، ول وتكەن جىلى قازاندا كاليفورنيا شتاتىنىڭ وڭتۇستىگىندەگى ءبىر اۋدان قالاشىعىنداعى ءبىر ۇيگە ءتۇسىپ ۇرلىق ىستەگەن.

    تەكسەرۋشى قىزمەتكەر بىلاي دەگەن: ۇرلىق ىستەۋشى دەلو تۋدىرۋ بارىسىندا دارەتكە وتىرىپ، دارەتىن سۋمەن شايماعان. ساقشىلار ونىڭ دارەتىنەن گەن ۇلگىسىن الىپ، مەملەكەتتىك ساندى مالىمەت قامباسىنداعى گەن ۇلگىسىمەن سالىستىرعان. ناتيجەدە 42 جاستاعى يانسين قىلمىس كۇماندىسى دەپ تۇراقتاندىرىلعان.

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى