داۋوود يبىراھيم ۇلى بريتانيادا قولدى بولدى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە كەشى گازەتى
  • 04:13:45 22/09/2017

    

    دۇنيە ءجۇزى بويىنشا تۇتقىنداۋ بۇيرىعى تۇسىرىلگەن ون ۇلكەن قىلمىسكەردىڭ ءبىرى، ۇندستان تۇسىرگەن تۇتقىنداۋ بۇيرىعىنداعى «1 – ءنومىرلى قىلمىسكەر» داۋوود يبىراھيم جۋىردا ۇلى بريتانيادا قولدى بولدى.

    حاباردا بىلاي دەلىنگەن: 61 جاستاعى داۋوودتىڭ 6 ميلليارد 700 ميلليون ا ق ش دوللارىندىق بايلىعى بار، كولومبيالىق ءىرى ەسىرتكى اتامانى پابلو يسكوباردان كەيىنگى دۇنيە ءجۇزى بويىنشا تۇتقىنداۋ بۇيرىعى تۇسىرىلگەن قىلمىسكەرلەر ىشىندەگى 2 -«قالتالى»، داۋوود باسشىلىعىنداعى ۇشقارى ءۇيىم 1993 – جىلى ءساۋىردىڭ 12 – كۇنى بومبايدىڭ 13 رايونىندا جارىلىس شابۋىلىن تۋدىرىپ، 260 ادامنىڭ جانىن جالماعان.

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى