ا ق ش يزرايلداعى تۇڭعىش ماڭگىلىك اسكەري بازانى پايدالانۋعا بەردى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە كەشى گازەتى
  • 04:21:52 22/09/2017

    

    يزرايل مەملەكەت قورعانىس ارمياسى اۋە شابۋىلىنان ساقتانۋ ديۆيزياسىنىڭ جاۋاپتىسى سۆيكا حايموۆيچ قىركۇيەكتىڭ 18 – كۇنى بىلاي دەدى: يزرايل مەن ا ق ش يزرايلدىڭ اۋە شابۋىلىنان ساقتانۋ مەكتەبىندە ا ق ش – نىڭ يزرايلدا تۇراتىن تۇڭعىش ماڭگىلىك اسكەري بازاسىن پايدالانۋعا بەرۋدى ۇيعارعان.

    حايموۆيچ پايدالانۋعا بەرۋ سالتىندا بىلاي دەدى: يزرايلدىڭ وڭتۇستىگىندە ا ق ش – نىڭ يزرايلدا تۇراتىن اسكەري بازاسىن قۇرۋ ءۇشىن، يزرايل مەن ا ق ش – نىڭ تىعىز سايكەسكەنىنە ەكى جىلدان استى، اسكەري بازانىڭ نەگىزدىك قۇرىلعىلارى تاياۋدا تامامدالادى، سودان باستاپ ا ق ش سولداتتارى وسى بازادا ۇزاق مەزگىل تۇرادى.

    يزرايل اسكەري جاعىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، يزرايل مەن ا ق ش اۋە شابۋىلىنان ساقتانۋ جانە باسقارىلمالى بومبىدان قورعانۋعا قارسى تۇرۋدا باياندى سەلبەستىك ورناتقان. ۇزاق مەزگىلدەن بەرى بىرلىكتە جوبا جاساپ، مانەۆر جانە جاتتىعۋ جۇرگىزگەن.

    تالداۋ جاساۋشىلار بىلاي دەپ قاراعان: يزرايل مەن ا ق ش يراننىڭ وق باسى باسقارىلمالى بومبى جوسپارىنان ەرەكشە الاڭدايدى. بۇلاي ىستەۋدەگى ماقساتى يران جاعىنىڭ اسكەري ارەكەتىن بارىنشا باقىلاپ، ۋاعىندا شارا قولدانۋعا ساقاداي ساي تۇرۋ.

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى