ءۇندستاندا ۇلىن ساۋدالاعان القاش قولدى بولدى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە كەشى گازەتى
  • 04:23:15 22/09/2017

    

    «ءۇندستان ۋاقىت گازەتىندە» جۋىردا جاريالانعان حاباردا بىلاي دەلىنگەن: ورسسا شتاتى ساقشىلارى جۋىردا قولفون ساتىپ الۋ جانە اراق الىپ ءىشۋ ءۇشىن 11 ايلىق ۇلىن 23 مىڭ رۋپياعا ساتىپ جىبەرگەن بىرەۋدى ۇستاعان.

    ساقشى باستىعى: بالانى ساتىپ العان 60 نەشە جاستاعى ەرلى – زايىپتىنى دا جازالايمىز، -دەدى.

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى