ترامپقا سايىس جاريالاي الاتىن ايەل

  • كەلۋ قاينارى: ىلە كەشى گازەتى
  • 04:24:35 22/09/2017

    

    ا ق ش- دا شىعاتىن « تىلشىلەر گازەتىندە» جۋىردا جاريالانعان حابارعا قاراعاندا، حيلاري كيلنتون جۋىردا «تەگەۋرىندى ساياسي قايراتكەرلىك» عۇمىرىنىڭ باياعىدا تامامدالعانىن، ءبىراق، ساياسي قيمىلدارعا باسقا فورمالار ارقىلى قاتىناساتىندىعىن جاريالاعان. ول كولومبيا راديو سەرىكتىگىنە: سايلاۋعا قايتا تۇسپەيمىن، دەسە دە، ساياسيمەن شۇعىلدانۋدان قول ۇزبەيمىن، ويتكەنى، ەلىمىز بولاشاعىنىڭ بۇلىڭعىر كۇيگە ءتۇسىپ بارا جاتقانىنا سەنەمىن-دەگەن.

    ا ق ش – دا شىعاتىن «اقپارات اپتالىعى» جۋرنالىندا جاريالانعان حابارعا قاراعاندا، ەل رايىن بايقاۋ مامانى شورين اقپارات دانەكەرلەرىنە: باسقا كانديداتتارعا قاراعاندا، ميچەل وباما بولاشاقتا ترامپقا سايىس جاريالاي الاتىن ەڭ تولىمدى كانديدات، -دەگەن. ول تاعى: بۇرىن ايتقانىمداي، دەموكراتتار پارتياسى 2018 – جىلدىڭ ورتا شەنىندە پارلامەنتتەگى ورنىندا جەڭىسكە جەتسە، ولار ورنىن باسا الاتىن جوبانى ورتاعا قويىپ، پارتيا – توپتاردى قايتا قۇرۋى جانە ىنتىماقتاستىرۋى كەرەك. بۇل جوبا زور قولداۋ تاپقان ءبىر ساياسي قايراتكەردىڭ قارسى پارتياعا باسشىلىق ەتۋىنە مۇقتاج. مەنشە بۇل قىزمەتتىڭ قاجەتىنەن شىعا الاتىن، قولداۋ تاپقان ساياسي قايراتكەر ميچەل وباما – دەگەن.

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى