شينجياڭ ەرلەر باسكەتبول كومانداسى CBA اعاجۇلدەگەرلىگى جۇزىگىن جەڭىپ الدى  

  • كەلۋ قاينارى: ءتاڭىرتاۋ تورابى
  • 11:00:35 30/10/2017

  

 

28 -قازان كەشتە، حۇڭشان دەنەتاربيە سارايىندا CBA بىرلەسكەن جارىسىندا شينجياڭ ەرلەر باسكەتبول كومانداسى اعاجۇلدەگەر جۇزىگىن جەڭىپ الدى

    28-قازان كەشتە، 2017-2018 جىلعى CBA بىرلەسپە جارىسىنىڭ الاۋى تۇتاندى. شينجياڭ ەرلەر باسكەتبول كومانداسى ىرىقتى ورىندى يەلەپ، جيلين ەرلەر باسكەتبول كومانداسىن قارسى الدى. جارىس الدىنداعى ەڭ ماڭىزدى سالت - اعاجۇلدەگەر جۇزىگىن الۋ.

    اعاجۇلدەگەر جۇزىگى 18K اق التىننان جاسالعان، وڭ بەتىنىڭ ورتاسىندا LOGO، ۇستىندە CBA، استىندا Champions دەپ جازىلعان، اعاجۇلدەگەر دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى