نىلقى اۋدانى كورىكتى اۋىل - قىستاق قۇرىپ، بۇقارانىڭ باقىت سەزىمىن جوعارىلاتتى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 03:32:58 21/12/2017

    نۇركەلدى نۇراقىن ۇلى (ءوز ءتىلشىمىز)

    

لاستاي اۋىلى بايىنعول قىستاعىنىڭ جازعى كەڭىستىكتەن تارتىلعان كورىنىسى 

    جۋىق جىلداردان بەرى نىلقى اۋدانى اۋىل - قىستاق ورتا تازالىعىن جاپپاي وڭاۋ مەن كورىكتى اۋىل - قىستاقتان ۇلگى كورسەتۋ رايونى قۇرىلىسىن ءتۇيىن ەتىپ، كاسىپ، ساياحات، مادەنيەت، جايلى قونىس سىندى ءتورت ءىرى يقۋاتقا يە كورىكتى اۋىل - قىستاق قۇرۋعا كۇش سالىپ، بۇقارانىڭ باقىت سەزىمىن جوعارىلاتتى.

    جەلتوقساننىڭ 6 -كۇنى نىلقى اۋدانىنىڭ لاستاي اۋىلى باينعول قىستاعىنا بارعانىمىزدا تازا دا رەتتى، وزگەشە بەينەدەگى قاز - قاتار تىزىلگەن تۇرعىندار شاعىن رايونى كورىكتىلىگىمەن ءبىزدى بىردەن باۋرادى. وسى شاعىن تۇرعىندار رايونىنىڭ قاسىنا كاسىپ جاراتۋ بازاسى دا سالىنىپ جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ سول جەردەن جۇمىستانۋىنا ۇلكەن قولايلىقتار جاراتىلعان ەكەن.

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى