جاننات مەكەندەگى «اق ءتۇستى بايلىق»

  • كەلۋ قاينارى: شينجاڭ گازەتى تورابى
  • 09:37:25 09/01/2018

 

 قوم قاناس قىستاعىنىڭ كوز تارتاتىن تاۋ باۋرايىنداعى «ءدينانىڭ ۇيىندە»، قوناق يەسى شاكەن ساياحاتشىلارعا قازاق ۇلتىنىڭ ءداستۇرلى تاعامى تورە تاباق جىلقى ەتىنەن ءدام تاتقىزۋدا.

    سۋرەتتى شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى جاۋ گى تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى