تورسىلداق زاۆوىندا اۋىرءورت اپاتى تۋىلدى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە كەشى گازەتى
  • 04:10:52 23/01/2018

 

    قاڭتاردىڭ 20 - كۇنى ءۇندستاننىڭ استاناسى جاڭا دەليدەگى ءبىر تورسىلداق زاۆودىندا توسىن ءورت اپاتى تۋىلىپ، 17 ادام قازا بولىپ، كوپ ادام جارالانعان.

    ءۇندستان اقپارات دانەكەرلەرىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، وسى رەتكى اۋىر ءورت اپاتى جاڭا دەلي قالاسىنداعى باۋانا ونەركاسىپ باقشاسىندا تۋىلعان. ءورت توبە بولىپ ۇيىلگەن تورسىلداق قامباسىندا تۋىلىپ، سوڭىنان ماڭايداعى سۋلياۋ زاۆودى مەن جانار ماي قامباسىن شارپىعان.

    سول ورىنداعى ءورت ءوشىرۋ تاراۋلارى بىلاي دەدى: ءبىز كەشكى ساعات 6 دان 20 مينۋت وتكەندە ءورت اپاتى تۋىلعان مالىمەتتى تاپسىرىپ الىپ، ون نەشە ورتتەن ساقتانۋ قىزمەتكەرى ناق مايدانعا بارىپ ءورتتىڭ ۇلعايۋىنىڭ الدىن الدىق، ءورتتىڭ تۋىلۋ سەبەبى ىشكەرىلەي تەكسەرىلۋدە.

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى