كوكتەمگى وندىرىسكە دايىندىق كوردى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 03:38:52 29/03/2018

 

سۋرەتتە: ديقاندار حيميالىق تىڭايتقىش ساتىپ الۋدا.

   

    جۋىردا شاعانتوعاي اۋدانى قارابۋرا اۋىلى وڭتۇستىك قارابۋرا قىستاعىنىڭ تۇرعىنى دۇڭ جيندان تىلشىگە: «بۇرىنعى جىلدارمەن سالىستىرعاندا كوكتەمگى وندىرىسكە ءالى تالاي ۋاقىت بار. ءبىراق بيىل 3- ايدا كۇن جىلىپ قاسات قارلار تەز ەرىپ، قۇلىستايدىڭ جازىق ءوڭىرى ەرتە قارايدى، ەگەر تەمپەراتۋرا وسى جىلدامدىقپەن جىلىسا، ءوندىرىس ەرتە باستالا ما دەپ 150 مۋ ەگىستىك جەرگە قاجەتتى ساپالى تۇقىم، حيمىيالىق تىڭايتقىش جانە ەگس ءدارىسى مەن سۋلياۋ جارعاققا زاكاز بەرگەلى كەلدىم.

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى