جۋسانى سىڭگەن قىراتتىڭ، پايداسى مول شۇباتتىڭ

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 05:49:00 17/04/2018

     ساعىنبەك رابات ۇلى

    بيىلعى شاعان دەمالىسىندا كوكتوعاي اۋدانى دۇرە قالاشىعىنىڭ ۇزاقتى قىستاعىندا بولعان كەزىمدە ءدام تارتىپ قىستاق تۇرعىنى نۇربەك ابايقان ۇلىنىڭ وتباسىنا بارىپ، ونىڭ بىرنەشە جىلدان بەرى جاز ماۋسىمىندا ولكە تاس جولى 216–لەنياسىنىڭ بويىنداعى ورتەڭ دەگەن جەردە تۇيە بايلاپ شۇبات ساتىپ، ءال–اۋقاتىن جاقسارتىپ، ماڭىنداعى جاستارعا ۇلگى بولعان تۇيە باعىمشىلىعىمەن شۇعىلدانۋ بارىسىمەن تانىستىم.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى