قىزمەت اترەتىندەگى كادرلار قىستاققا دەنە شىنىقتىرۋ اسپاپتارىن جەتكىزىپ بەردى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 04:01:18 22/05/2018

 

 
 سۋرەتتە: قىستاققا تۇسكەن كادرلار جاڭادان سالىپ بەرگەن دەنە شىنىقتىرۋ الاڭى.
 

  تاياۋدا ساۋان اۋدانى كونە ساۋان قالاشىعى چىنجياجۋاڭ قىستاعى مادەنيەت ورتالىعىنىڭ مىڭ شارشى مەتر الاڭ قۇرىلىسى اياقتالۋ الدىندا تۇر. بۇل ساۋان اۋداندىق مەملەكەت جەر بايلىعى مەكەمەسىنەن كونەساۋان قالاشىعى چىنجياجۋاڭ قىستاعىنا تۇسكەن قىزمەت اترەتىندەگى كادرلاردىڭ قىستاقتاعى تۇرعىندار ءۇشىن ىستەگەن ناقتى ىستەرىنىڭ ءبىرى.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى