جەمىس اعاشىن دەرت-دەربەزدەن ساقتاۋ ءدارىسىن تەگىن تاراتتى

  • كەلۋ قاينارى: ىەل گازەتى
  • 04:22:09 13/06/2018

    

    ماۋسىم ايى كەلگەننەن بەرى جەمىس اعاشتارىندا باكتەريالى دەرت–دەربەز تۋىلدى. كۇن ىلگەرى حابار تاپقان كۇنەس اۋداندىق ورمان شارۋاشىلىق تاراۋلارى دايىندىق قىزمەتتى جاقسى ىستەپ، قارابۋرا قالاشىعىنداعى جەمىس ورمانى ەكپەشىلىگىمەن شۇعىلداناتىن 140 ديقانعا دەرت–دەربەزدىڭ الدىن الۋ ءدارىسىن تەگىن تاراتتى.

    ماۋسىمنىڭ 5–كۇنى كۇنەس اۋدانى قارابۋرا قالاشىعىنىڭ اقتوعان قىستاعىنداعى ءدارى–دارمەك تاراتۋ سالتىندا، ورمان شارۋاشىلىق تاراۋلارىنىڭ ماماندارى ديقاندارعا دەرت–دەربەزدىڭ زيانىن، سونداي–اق ءدارىنى دۇرىس پايدالانۋ ءادىسىن ءتۇسىندىردى. ديقاندار جەمىس اعاشىن وتىرعىزعان جەر كولەمىنە قاراي قاجەتتى ءدارى–دارمەكتى تاپسىرىپ الدى.

    كۇنەس اۋدانى قارابۋرا قالاشىعى اقتوعان قىستاعىنىڭ ديقانى ءومىرجان ابىلەز: «مەن 15 مۋ جەرگە جەمىس اعاشىن وتىرعىزدىم، اۋداندىق ورمان شارۋاشىلىق مەكەمەسى بىزگە تەگىن ءدارى–دارمەك تاراتتى، ءدارىنى العاننان كەيىن، ءبىز ۋاقىتتى مىقتى يگەرىپ ءدارىنى جەمىس اعاشىنا شاشامىز، بۇل جەمىس اعاشىنىڭ وسۋىنە پايدالى، دەرتكە شالدىقپايدى، قازىر مەملەكەتتىڭ ساياساتى ەرەكشە جاقسى، جەمىس اعاشىنىڭ جەمىس بەرۋى دە جاقسى، كىرىسىمىز جىلدان–جىلعا مولايۋدا» دەدى.

    كۇنەس اۋداندىق ورمان شارۋاشىلىق مەكەمەسىنىڭ زياندى ورگانيزمدەردەن ساقتانۋ، كارانتيندەۋ مەكەمەسىنىڭ باستىعى ۋاڭ يەفاڭنىڭ تانىستىرۋىنشا، جەمىس ورمانىنىڭ زياندى جاندىكتەردىڭ حاۋىپىنە ۇشىراماۋىنا كەپىلدىك ەتىپ، جەمىس اعاشىنىڭ جەتىلۋ باسقىشىندا قاجەتتى ساقتانۋ دارىلەرىن ۇيلەسىمدى پايدالانۋ ءۇشىن، ورمان شارۋاشىلىق تاراۋلارى ۇقساماعان مەزگىلدە ۇقساماعان الدىن الۋ دارىلەرىن تاراتقان، بۇل رەتكىسى ۇستەگى جىلعى ەكىنشى رەتكى تەگىن تاراتقان ءدارى–دارمەك ەكەن.

    كۇنەس اۋداندىق ورمان شارۋاشىلىعى زياندى ورگانيزمدەردەن ساقتانۋ، كارانتيندەۋ مەكەمەسىنىڭ باستىعى ۋاڭ يەفاڭ:ءبىز بۇل رەت قارابۋرا قالاشىعىندا تاراتقان 470 كيلوگرام ءدارى– دارمەك الما اعاشىنىڭ باكتەريالى دەرتىنە ەم، 4 مىڭ 700 مۋ جەردىڭ زياندالۋىنان ساقتانۋعا جەتەدى، بۇعان 5 مىڭ 700 يۋان جۇمسالدى،–دەدى.

    قالينۇر بەلدەنبەك ۇلى

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى