اشىلىبۇلاق قىستاعىنا مادەني كوڭىل اشۋ الاڭىن سالدى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 04:25:48 13/06/2018

    

    

    كۇنەس اۋدانى بەستوبە اۋىلى اشىلىبۇلاق قىستاعى بيىل 620 مىڭ يۋان قارجى اجىراتىپ، قىستاق اۋلاسىنان جاڭادان سەمەنت قۇرىلىمدى مادەني كوڭىل اشۋ الاڭىن سالعان–دى. وندا ءتۇرلى دەنە شىنىقتىرۋ قۇرىلعىلارى ورناتىلىپ، قىستاق تۇرعىندارىنىڭ جۇمىس ارەدىگىندە دەنەتاربيە قيمىلدارىن ورىستەتۋىنە تاماشا ورتا جاراتىلدى.

    سۋرتتە: 6–ايدىڭ 5–كۇنى قىستاق تۇرعىندارى باسكەتبول ويناۋدا.

    ليۋ چىڭگاڭ فوتوسى

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى