تۋىستىعى توعىسقان بەرەكەلى قيمىل

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 04:10:06 15/06/2018

  

 
 سۋرەتتە: قيمىل بارىسىنان كورىنىس.

    ساۋان اۋداندىق سۋ ىستەرى مەكەمەسىنەن «ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ» قيمىلى بويىنشا وسى اۋداننىڭ بورتىنكە اۋىلىنىڭ جارسۋات، جارقىنجاعا، قۇلسىنتوعاي قىستاقتارىنا تۇسكەن قىزمەت اترەتىندەگىلەر جۋىردا وزدەرى تۋىستىق قاتىناس ورناتقان ءار ۇلت وتباسىلارىنىڭ ادامدارىمەن ءبىر اراعا باس قوسىپ، داستارقان جايىپ، قىزمەت اترەتى مەن بۇقارا بەينە ءبىر ءۇيلى جانداي مارە ـ سارە بولىپ، اعىنان اقتارىلا اڭگىمە شەرتىسىپ، كوڭىل سىرلارىن ەمىن ـ ەركىن اقتارىستى.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى