اۋىل تۇرعىنىنىڭ العىسى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 04:11:42 15/06/2018

 

 
 سۋرەتتە: قىستاق تۇرعىنى كاكىتاي جانە جۇبايى گۇلشاربات راديودان حابار ـ وشار تىڭداۋدا.

    شاعانتوعاي اۋدانى جانگىسى اۋىلى تەرىسبۇلاق قىستاعىنىڭ تۇرعىنى كاكىتاي:«جەر-جەردە ‹ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ› قيمىلى ورىستەتىلگەننەن بەرى، جۇيەدەن اۋدانىمىزدىڭ مادەنيەت، وقۋ-اعارتۋ، عىلىم ـ تەحنيكا ىستەرىندە تىڭ وزگەرىستەر جارىققا شىعىپ، حالىق تۇرمىسى نەداۋىر دارەجەدە جاقسارا باستادى. ايتالىق 3 جىلدان بەرى قىستاعىمىزعا اسفالت جولدار جاسالىپ، اۋىز سۋ قۇبىرى تارتىلىپ، ءارقايسى وتباسىنا ەلەكتر جەتكىزىلىپ، اۋەلى دەسەڭ ەڭسەلى دە جارىق ءۇي، جىلى مال قورالار سالىنىپ، بالالار باقشاسى، شيپاحانا، بۇقارالىق قيمىل ورتالىعى، ساقشى ىستەر كەڭسەسى، شاعىن كىتاپ ـ جۋرنال كورۋ ورىندارى قۇرىلىپ، قاتىستى ورىندار جاعىنان 60 وتباسىنا راديو قابىلداعىش ورناتىلىپ، قىستاق تۇرعىندارى مەملەكەتتىڭ ءىشى ـ سىرتىنداعى حابار ـ وشارلاردان دەركەزىندە حاباردار بولىپ وتىراتىن بولدى، پارتيا مەن ۇكىمەتكە كوپ راقىمەت»، ـ دەدى.

       تاۋلە قۇماش ۇلى

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى