ونەردەن ومىرگە جالعاسقان دوستىق

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 07:41:52 27/07/2018

 

   ەرمەك سارسەنباي ۇلى

 
سۋرەتتە: تۇڭ يۇيتاڭ ورىمشىلىك ىستەۋدە.

    بۇرىن كەڭ تاراعان، بۇل كۇندەرى ازايىپ بارا جاتقان سيرەك ونەردىڭ ءبىرى–ورىمشىلىك. ورىمشىلىك ونەرىن ورىمشىلەر ونەر، كاسىپ رەتىندە جالعاستىرىپ، يگىلىگىنە جاراتىپ كەلەدى. دەسەدە، قازىرگى زىمىران زاماندا سۇرانىستىڭ ازايۋىنا بايلانىستى ورىمشىلىكپەن شۇعىلداناتىنداردىڭ دا سيرەگەنى بارىمىزگە ايان.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى