اۆتونوميالى رايوننىڭ از ۇلتتاردىڭ 9 – كەزەكتى ءداستۇرلى دەنەتاربيە جينالىسىنىڭ ات ونەرى جارىسى قىزا ءتۇستى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 04:52:48 18/09/2018

9 – ايدىڭ 16 – كۇنى تۇستەن بۇرىن وبلىستىق ات بايگە الاڭىندا شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايونىنىڭ از ۇلتتاردىڭ 9 – كەزەكتى ءداستۇرلى دەنەتاربيە جينالىسىنىڭ 2 مىڭ مەترلىك ات بايگە جارىسى وتكىزىلدى جاڭ چيڭحۋا فوتوسى    

    

    ءتىلشىمىز ما چىڭلۋ حابارلايدى. 9 – ايدىڭ 16 – كۇنى تۇستەن بۇرىن شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايونىنىڭ از ۇلتتاردىڭ 9 – كەزەكتى ءداستۇرلى دەنەتاربيە جينالىسىنىڭ ات ونەرى جارىسى وبلىستىق ات بايگە الاڭىندا وتكىزىلدى، ءار ۇلت ساڭلاقتارى ايانباي كۇرەس جۇرگىزۋ رۋحىن ساۋلەلەندىرىپ، ونەرلەرىن ايگىلەپ، 3 مىڭنان استام ءار ۇلت كورەرمەندەرىنە دۋماندى دا قىزىقتى جارىس ارناپ، ات ونەرىنىڭ تەز، شۇعىل قيمىلىمەن باۋرادى.

    ات ونەرى جارىسى - شينجياڭداعى ءار ۇلت حالقى قىزۋ سۇيەتىن جارىس ءتۇرى، وسى كۇنى ىلە وبلىستىق ات بايگە الاڭىندا 2 مىڭ مەترلىك ات بايگەسى، 2 مىڭ مەترلىك تۇيە بايگەسى جانە ات ۇستىندە ساداق اتۋ جارىسى وتكىزىلدى.

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى