جەمەنەي اۋدانى ۇن تاعامدار جارىسىن وتكىزدى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 08:18:03 23/09/2018

    

   

    9 ـ ايدىڭ 11 ـ كۇنى جەمەنەي اۋداندىق ەكونوميكا ـ ساۋدا كوميتەتى مەن قاتىستى ورىنداردىڭ ۇيىمداستىرۋىندا اۋىل ـ قىستاقتارداعى جەكە كاسىپكەرلەردىڭ ۇن تاعامدار جارىسى اۋداندىق ساياحات تۇسەلحاناسىندا وتكىزىلدى.

    جارىستىڭ نەگىزگى كولەمى بۋ نان پىسىرۋ، قازاقى ۇلتتىق نان پىسىرۋ، كوجە جانە لاڭمان جاساۋدان ونەر كورسەتۋ بولدى. جارىس بارىسىندا شەبەرلەردىڭ تاماق پىسىرۋ بارىسىنداعى تازالىعى، ٴتۇرى، دامدىلىگى جانە قورەكتىك قۋاتى جاعىنان باعالانىپ، 1 ـ دارەجەلى بولعاندار 3 مىڭ يۋانمەن؛ 2 ـ دارەجەلى بولعاندار 2 مىڭ يۋانمەن؛ 3 ـ دارەجەلى بولعاندار مىڭ يۋانمەن ماداقتالىپ ـ سيلاندى.

    ۇلاستى قالاشىعى ۇلاستى قىستاعىنىڭ تۇرعىنى قازاقى قارما نان دۇكەنىنىڭ قوجايىنى ريزا رامان قىزى تىلشىگە: «بۇل جولعى جارىستىڭ وتكىزىلۋى ءبىز سەكىلدى جەكە كاسىپكەرلەرگە ءوز ونەرىن كورسەتۋگە تاماشا وراي بولدى. جارىسقا قاتىناسۋ ارقىلى وزگە شەبەرلەردىڭ تاماق جاساۋ ونەرىن ۇيرەنىپ، بۇدان كەيىنگى ساۋدامىزدى قالاي دامىتۋ جاعىندا كوپ بىلىمگە يە بولدىم ءارى وسى جارىستا يە بولعان ناتيجەم ساۋدا دۇكەنىمنىڭ كولەمىن كەڭەيتۋىمە قوزعاۋشى بولدى»، ـ دەدى.

    باقىتنۇر قادىر قىزى

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى