ءۇنحات قولدانعاندا قانداي زاڭدىق تۇيىندەرگە كوڭىل ٴبولۋ كەرەك

  • كەلۋ قاينارى: شينجياڭ زاڭ جانە تۇرمىس گازەتى
  • 03:25:46 25/09/2018

 

    قايرات زەينەل ۇلى

 

    ءۇنحات - تاياۋ جىلداردان بەرى قوعامدا كەڭ جالپىلاسقان حابارلاسۋ ٴتاسىلى بولىپ، حات - حابار بايلانىسىندا ورنىن وگەيسىتۋگە بولمايتىن دارەجەدە كەڭ كولەمدى قولدانىلىپ وتىر، ۇلتىمىز ازاماتتارى اراسىندا دا كەڭ قولدانىلىپ، بارشا حالىق بۇقاراسىنىڭ حات - حابار بايلانىسىندا وتە ماڭىزدى رول اتقارۋدا. 2017 - جىلى 10 - ايدىڭ 8 - كۇنى مەملەكەتتىك توراپ ينفورماتسيا كەڭسەسى «توراپ توپتارىنىڭ ينفورماتسيا قىزمەت وتەۋىن باسقارۋ ٴادىسىن» جانە «توراپكەرلەردىڭ الەۋمەتتىك ەسەپ ٴنومىرى ينفورماتسيا قىزمەت وتەۋىن باسقارۋ بەلگىلەمەسىن» جاريالاپ اتقارۋعا ۇسىندى. بۇل جاڭا بەلگىلەمەلەردە توراپ توپتارىنىڭ قيمىلى مەن ينفورماتسيا تاراتۋى، توپ مۇشەلەرىنىڭ ٴوزارا توپتا پىكىر اۋىستىرۋى قاتارلى جاقتارداعى ۇرىمتال ماسەلەلەر تۋرالى ولشەمدەستىرۋ تالاپ ەتىلىپ، توراپكەرلەردى قاتىستى زاڭ - ەرەجەلەرگە بويسۇنىپ، مادەنيەتتى توراپ اياسىن قۇرۋعا ۇندەدى. ەندەشە ٴبىز كۇندەلىكتى تۇرمىستا وسى توراپ قيمىلىنىڭ ماڭىزدى ٴبىر ٴتۇرى بولعان ءۇنحات دەتالىن پايدالانۋدا قانداي زاڭدىق تۇيىندەرگە نازار اۋدارۋىمىز كەرەك؟ قانداي ارەكەتتەردەن ساقتانۋىمىز كەرەك؟ ەگەر قاتىستى زاڭ - ەرەجەلەرگە قيعاشتىق جاساساق قانداي زاڭدى جاۋاپكەرشىلىك ارقالايمىز؟ دەگەن ماسەلەلەر تۋرالى وي تۇيىندەگىم كەلەدى.

    1. ءۇنحاتتا وسەك - اياڭ تاراتۋعا بولمايدى.

    جالعاننان جاسالعان نەمەسە شىن - وتىرىگى انىق ەمەس، كەلۋ قاينارى بەلگىسىز بولعان وسەك - اياڭدار، بادىك كەسكىندەر، باسقالاردىڭ جەكە قۇپيالىعىنا ساياتىن، اتاق - ابىرويىڭىزعا داق كەلتىرەتىن جانە باسقا زاڭ جانە ەرەجە - تۇزىمدەردە تاراتۋ شەكتەلگەن ينفورماتسيالار ءۇنحات كەڭىستىگىندە تارالار بولسا، جەڭىل بولعاندا باسقالاردىڭ جانە ٴوزىڭىزدىڭ اتاق - ابىرويىڭىزعا داق كەلتىرەدى، اۋىر بولعاندا قوعامدا ۇرەي، قورقىنىش پايدا قىلىپ، ازاماتتاردىڭ كۇندەلىك قالىپتى تۇرمىسى مەن وندىرىسىنە كەرى ىقپال جاسايدى، قوعامدىق ٴتارتىپتى بۇلدىرەدى، ورنىقسىزدىق پايدا قىلادى، اۋەلى جان العىشقا اينالۋى دا مۇمكىن. مىسالى، ٴمالىم ٴبىر ازامات وزىمەن جەكە باستىق قايشىلىعى بار باسقا ٴبىر قىز ساباقتاسىنىڭ ساباقتاستار جينالىسىندا كوپشىلىك تۇسكەن توپتىق سۋرەتىنىڭ ىشىنەن الگى قىز ساباقتاسىنىڭ قاسىنداعى ۇل ساباقتاسىنىڭ يىعىنا قولىن قويىپ تۇسكەن سۋرەتىن دارالاپ قيىپ الىپ، وسى ەكەۋىنىڭ قالىپسىز قارىم - قاتىناسى بار دەپ ساباقتاستار توبىنا جانە باسقا توپتارعا جولداعان، بۇل سۋرەتتىڭ تارالىپ كەتۋى سەبەپتى الگى قىز ساباقتاسى نامىستانىپ، وزىنە قول سالىپ، جانىنان جۇدا بولعان، كەيىن قوعام حاۋىپسىزدىگى ورگانى بۇل ادام ٴولىمى دەلوسىنىڭ كەلىپ شىعۋ تەگىن انىقتاعان، ەڭ سوڭىندا الگى وسەك - اياڭ تاراتقان ازامات جازالانعان. «جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبىليكاسىنىڭ قوعام اماندىعىن باسقارۋ - جازالاۋ زاڭىنىڭ» 25 - تارماعىندا: وسەك اياڭ تاراتقان، جالعان قاتەر، ىندەت، اماندىق مالىمەتىن بەرگەندەر 5 كۇننەن جوعارى 10 كۇننەن تومەن قولدا ۇستاپ تۇرىلادى، 500 يۋاننان تومەن ايىپ سالىنادى، سالماعى جەڭىل بولعاندار 5 كۇننەن تومەن قولدا ۇستاپ تۇرىلادى، 500 يۋاننان تومەن ايىپ سالىنادى،- دەپ بەلگىلەنگەن.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى