اشىلىبۇلاق قىستاعىنداعى ءماندى قيمىلدار جۇرت كوڭىلىن توعىستىردى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 09:02:50 28/09/2018

  

 
   سۋرەتتە: قيمىلدان كورىنىس.

    ءتىلشىمىز حوۋ شو حابارلايدى. «9 – ايدىڭ 23 – كۇنى ەلىمىزدىڭ تۇڭعىش رەتكى <جۇڭگو ديقاندارىنىڭ مول ءونىم مەرەكەسى>». 9 – ايدىڭ 25 – كۇنى كۇنەس اۋدانى بەستوبە اۋىلى اشىلىبۇلاق قىستاعى قىستاق كوميتەتىنىڭ اۋلاسىندا قيمىلعا قاتىناسۋعا كەلگەن قىستاق تۇرعىندارى جۇرگىزۋشىنىڭ قويعان سۇراۋىنا تالاسا جاۋاپ بەرىپ جاتتى.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى