دەنساۋلىقتى تەگىن تەكسەرۋ قيمىلى كوپ كوڭىلىنەن شىقتى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 03:47:55 11/10/2018

    ۇعىسۋعا قاراعاندا، كۇنەس اۋداندىق حالىق شيپاحاناسى ىشكى اۋرۋلار ءبولىمى، سىرتقى اۋرۋلار ءبولىمى، سالماقتى ناۋقاستاردى باقىلاۋ ءبولىمى، بالالار ءبولىمى سياقتى بولىمدەردىڭ ماماندارىن تەگىن دەنساۋلىق تەكسەرۋ قيمىلىن ورىستەتۋگە جىبەرگەن ەكەن. بۇدان حاباردار بولعان قىستاق تۇرعىندارى قىستاق كوميتەتىنە ۋاعىندا كەلدى.

    قىستاق تۇرعىنى جۇماي مۇحتار ۇلى تىلشىگە:« 4 جىلدىڭ الدىندا ماشينا شىرعالاڭىنان وپەراتسيا جاساتقان ەدىم، قازىر نەگىزىنەن قالپىما كەلدىم. قازىر پارتيانىڭ ساياساتى وتە جاقسى، ءار جىلى دەنساۋلىعىمىزدى تەگىن تەكسەرتىپ بەرىپ جاتىر، بۇگىن ىلە گازەتى مەكەمەسى مەن قىستاق كوميتەتى تاعى دا مەديتسينا ماماندارىن ۇسىنىس ەتىپ، ءبىز ءۇشىن قىزمەت وتەپ جاتىر، ءوز باسىم ايرىقشا اسەرلەندىم» دەدى. ول تاعى: «ىشكەرىلەي جۇرگىزىلگەن تەكسەرۋلەر ارقىلى قازىر دەنساۋلىعىم وتە جاقسى، شيپاگەر دە كۇندەلىكتى تۇرمىستا كوبىرەك ابايلاۋىمدى ەسكەرتىپ جاتىر. مەن بيىل 60 جاسقا كەلدىم، اۋدانعا بارىپ كەلۋىم قولايسىز، شيپاحاناداعى مامانداردىڭ ەسىك الدىنا كەلىپ دەنساۋلىعىمىزدى تەكسەرىپ جاتقانىنا ءدان ريزامىز» دەدى.

    كۇنەس اۋداندىق سىرتقى اۋرۋلار ءبولىمنىڭ ورىنباسار مەڭگەرۋشىسى شى حۇڭنا بىلاي دەدى: «نەگىزگى ساتىداعى حالىق بۇقاراسى بىزگە وتە زور سەنىم ارتادى،ءبىز وسىنداي تەگىن دەنساۋلىق تەكسەرتۋ قيمىلىن ايرىقشا قاستەرلەيمىز. وسى رەتكى قيمىل ارقىلى حالىق بۇقاراسىنىڭ دەنساۋلىق جاعدايىنان تولىق حاباردار بولدىق. بۇگىنگى تاڭدا، تۇرمىس ورەنىڭ جوعارىلاۋىنا بايلانىستى حالىق بۇقاراسى وزدەرىنىڭ دەنساۋلىق جاعدايلارىنا بارعان سايىن كوڭىل بولەتىن بولدى، شيپاگەرلەرگە دە جوعارى تالاپتار قويىلدى. بۇدان كەيىن ءوزىمنىڭ كاسىپتىك ورەمدىءتىپتى دە جوعارىلاتىپ، بۇقارا ءۇشىن بەلسەندى قىزمەت وتەيمىن».

    بۇل رەتكى قيمىلدا كۇنەس اۋداندىق حالىق شيپاحاناسى قىستاق تۇرعىندارىنا قۇنى 2 مىڭ يۋاندىق تەگىن ءدارى – دارمەك ۇسىندى.

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى