«تۋىستار ارالاسقان سايىن جاقىنداي تۇسەدى»

  • كەلۋ قاينارى: شينجياڭ گازەتى تورابى
  • 14:27:59 14/10/2018

 

 ەرىكتى تىلشىلەر ۋاڭ چۇڭياڭ، ما گوحۋا

 

    «جاڭ اعا، امان - ەسەنسىز بە؟ تۋىستار ارالاسقان سايىن جاقىنداي تۇسەدى دەگەن عوي، بۇگىن كەلىنىڭىز ەكەۋىمىز سىزگە امانداسا كەلدىك!».

    «قىزمەتتەرىڭ قاربالاس بولسا دا ماعان امانداسا كەلگەندەرىڭنەن قاتتى اسەرلەندىم! تەز ۇيگە كىرىڭدەر، تورلەتىڭدەر».

    10 - ايدىڭ 11 - كۇنى باعىراش اۋدانى شاعاننۇر اۋىلىنىڭ كادرى بايىنبات پەن جۇبايى سەرىما دۇندابۇق قىستاعىنداعى جۇپ قۇراپ، تۋىس بولعان جاڭ جىنچۋانعا امانداسا باردى.

    2016 - جىلدىڭ اياعىندا «ۇلتتار ىنتىماعىنىڭ بەرەكەلى شاڭىراعى» قيمىلىندا، بايىنبات پەن جۇبايى جاڭ جىنچۋانمەن جۇپ قۇراپ، تۋىس بولدى. 2 جىلدان بەرى، ەكى وتباسى بەيتانىستىقتان تانىسىپ، بىرتە - بىرتە جاقىن تۋىسقا اينالدى.

    «ماعان سەن ەكەۋىڭ تۋىس بولدىڭدار، شەشەمنىڭ دە ءبىر تۋىسى بار، بارلىقتارىڭ مەنىڭ تۋىسىمسىڭدار»، - دەپ جاڭ جىنچۋان ءسوزىن ساباقتادى: «وتباسىمىزدا قيىنشىلىق بولا قالسا بولدى، تۋىس بولعان وزدەرىڭ بىرىڭنەن كەيىن ءبىرىڭ كەلىپ كومەكتەسىپ جاتاسىڭدار، شىنىندا، كوپ راقىمەت!».

    تۋىستارىنىڭ جاڭ جىنچۋانعا جاساعان قامقورلىعى مۇنىمەن عانا شەكتەلمەيدى. جاڭ جىنچۋان وتباسىنىڭ 25 مۋ جەرگە ەككەن قىزىل بۇرىشى بار ەدى، ءبىراق تەرۋ مەزگىلى تاياپ قالعانىمەن، وتباسىندا ەڭبەككۇش جەتىسپەيتىن قيىنشىلىق تۋىلدى. سامىسىپ تۇرعان قىزىل بۇرىشتى كورگەن جاڭ جىنچۋان ۋايىمعا باتتى. ول تۋىستارىن اۋرەلەگىسى كەلمەگەندىكتەن، ءوز وتباسىنىڭ قيىنشىلىعىنان اۋىز اشىپ كورمەدى.

    وزگەلەردىڭ اۋزىنان تۋىسىنىڭ قيىنشىلىعىنان حابار تاپقان بايىنبات اۋىلداعى كادرلاردى باستاپ جاڭ جىنچۋاننىڭ اتىزىنداعى قىزىل بۇرىشتى جيۋىنا كومەكتەسەدى. كوپشىلىك التى ايىرىقتارىنان تەر كەتىپ قىزىل بۇرىش تەرەدى، ءاپ - ساتتە تەرىلگەن قىزىل بۇرىشتى داعارعا تولتىرىپ ۇلگىرەدى.

    «نەشە كۇننىڭ الدىندا، تۋىسىم قىستاق كادرلارىن باستاپ ماعان كومەكتەسىپ قىزىل بۇرىش تەرىستى، مۇنداي بولارىن مۇلدە ويلاپ كورمەگەن ەدىم، ولار اتىزدا ماعان كومەكتەسىپ جۇمىس ىستەدى، ساتۋ جولىن قاراستىرىپ بەردى. پارتيانىڭ جاقسى كادرلارى مەنى، شىنىمەن، اسەرلەندىردى»، - دەدى جاڭ جىنچۋان.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى