ۇلتتىق ءداستۇرلى دەنەتاربيە جارىستارىنىڭ اعا جۇلدەگەرى - تەكەس اۋداندىق كوكپار كومانداسى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 03:53:09 28/11/2018

 

    اقىلباي مۇقامەتالي ۇلى

 
 
 سۋرەتتە: جارىس الاڭىنداعى تەكەس كوكپار كومانداسى.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى