وتباسىنا قونعان كادرلار شارۋالاردىڭ جىلدىق ەسەبىن جاساستى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 05:23:06 07/12/2018

    

    جىل سوڭى تاياپ قالدى، نەگىزگى ساتىداعى شارۋالار وسى جىلدا قانداي ءتيىمدى ساياساتتاردان يگىلىكتەندى، وتباسى ەكونوميكالىق كىرىسى قانشا ارتتى، كەلەر جىلى تاعى قانداي جوسپارى بار دەگەن ماسەلەلەر جونىندە بيىل وتباسىنا قونعان كادر – جۇمىسشىلار ءاربىر وتباسىنىڭ نەگىزگى تۇرمىسىنا ساياتىن ۇلكەن ەسەپتەرىن جاساستى. 12 – ايدىڭ 2 – كۇنى موڭعۇلكۇرە اۋدانى قۇسىمتىقارسۋ موڭعۇل ۇلتتىق اۋىلى اقتاس قىستاعىنىڭ قىستاق كوميتەتى مەن قىستاق كادرلارىنان ءبىر ادام ءبىر قىستاق تۇرعىنىنا ولاردىڭ وتباسىلىق ەسەپ كورسەتكىشىندەگى ءاربىر كىرىس جاعدايىن ءتۇسىندىرىپ بەردى.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى