دوستىق قيمىلى مۋسۋتايزى قىستاعىنداعى تۇرعىنداردى قۋانىشقا بولەدى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 08:07:18 26/12/2018

 

    قيمىل مۋسۋتايزى قىستاعىنىڭ مادەني قيمىل ورنىندا وتكىزىلدى، وبلىستىق ءان – ءبي تەاترحاناسىنىڭ ارتيستەرى قىستاق تۇرعىندارىنا جەكە ءان، قوس دومبىرادا كۇي، اككوردەونمەن ءان ورىنداۋ سياقتى تارتىمدى نومىرلەر ورىنداپ بەردى، شارتاراپقا تاراعان ءان – كۇي ءۇنى قىستاق تۇرعىندارىنىڭ قىزۋ قول شاپالاعىنا بولەندى. بايلانىس ورناتقان تۋىستار دا ءوز ونەرلەرىن كورسەتىپ، ءان شىرقاپ، ءان اۋەندەرىمەن باقىتتى تۇرمىستى جىرلادى. ىلە – شالا ورىندىققا تالاسۋ، ءازىل سۇراۋعا ءازىل جاۋاپ سياقتى جارىس تۇرلەرىن وتكىزدى، مۇنداي كوڭىلدى دە بەرەكەلى ورتادا كوپشىلىك ۇلتتار ىنتىماعى جونىندەگى كوڭىل كۇيىن ايگىلەپ، پارتيانىڭ حالىققا ءتيىمدى ساياساتتارىنا العىس ءبىلدىرىپ، ءوز توڭىرەگىندەگى باقىتتى حيكايالاردى اڭگىمەلەستى. «قارا جورعا» مۋزىكاسى شىعىسىمەن ءار ۇلت كادر، جۇرتشىلىعى ۇلتتىق بيگە باسىپ، بارلىق ادام قۋانىش قۇشاعىنا شومدى.

    «ۇلتتار ىنتىماعى ءار ۇلت بۇقاراسىنىڭ جان تامىرى، تۋىستارىمنىڭ قاراپايىم، اق كوڭىل، مەيىرىمدىلىگى مەنى قاتتى اسەرلەندىردى، مەن ءار ۇلت اعا – باۋىر، اپەكە – قارىنداستاردىڭ اناردىڭ دانىندەي تىعىز ۇيىسىپ، ماڭگى ايىرىلمايتىندىعىنا سەنەمىن»، – دەدى وبلىستىق سىرتقى مۇقاجىرلار كەڭسەسىنىڭ كادرى جاڭ ليمين.

    جاڭ ليميننىڭ تۋىسى ما ۋىنلان اسەرلەنىپ بىلاي دەدى: «بۇگىن سىڭلىممەن بىرگە ىرگەدەگى كوڭىل اشۋ قيمىلىنا قاتىناسقانىما ەرەكشە قۋانىشتامىن، ارالاسىپ، بارىس – كەلىس جاساسىپ، ءبىر ءۇيدىڭ جاندارىنداي بولىپ كەتتىك».

 

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى