التايدىڭ قار – مۇز ساياحاتى كوكتەم مەرەكەسىندە بارىنشا جانداندى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 03:25:07 14/02/2019

   

    ەرىكتى تىلشىلەر تاڭ كاندۇڭ، دۇڭ شىجۇي التايدان حابارلايدى. كوكتەم مەرەكەسى كەزىندە قاناس كورىنىس رايونىندا وتكىزىلگەن «قوم بايىرعى جىلى» قيمىلى ەل ءىشى – سىرتىنان كەلگەن قىرۋار ساياحاتشىنى باۋرادى. قيمىلدا الاۋ، ءان – ءبي ساۋىق كەشىنەن تىس، ات بايگەسى، كوكپار تارتۋ، قىز قۋار سياقتى ءبىرقىدىرۋ قار - مۇزدا ونەر كورسەتۋ تۇرلەرى دە قامتىلعان. كوكتەم مەرەكەسىن قۇتتىقتاۋ جانە شالعايدان كەلگەن قوناقتاردى قارسى الۋ ءۇشىن جەرگىلىكتى ورىنداعى تۋالار دا ءبىر مايدان بايىرعى تەرى شاڭعى جارىسىن وتكىزدى.

    «جۇڭگوعا كەلىپ، كوكتەم مەرەكەسىن وتكىزگەنىم توتەنشە جاقسى بولدى، بۇل ارادان ءلاززاتتاندىم»، - دەدى 2 – ايدىڭ 3 – كۇنى ا ق ش كاليفورنيا شتاتىنان كەلگەن شاڭعى اۋەسكەرى مايك بايىرعى قار شاڭعىدان اسەرلەنىپ.

    كاليفورنيادان كەلگەن شاينا دا تۋالاردىڭ سالت – سانا ونەرىن ءوز جەرىندە كورە المايتىندىعىن، وزدەرىنىڭ قار - مۇز ساياحاتى ۇيىرمەسىنىڭ مۇشەسى ەكەندىگىن، بۇل ارادا كوكتەم مەرەكەسىن قۇتتىقتاپ وتىرعاندىعىنا توتەنشە قۋانىشتا ەكەندىگىن ايتتى.

    شىنجىندىق ساياحاتشى زىڭ يۇنيۇن بىلاي دەدى: «مەن تۇڭعىش رەت وتانىمىزدىڭ ەڭ باتىس شەكارا وڭىرىندەگى شينجياڭنىڭ قومىنا كەلىپ، ناعىز >بايىرعى جىلدى< وتكىزىپ، ات بايگە، قار شاڭعى، ات شانا جارىستارىن كورىپ، موڭعۇل قوبىزىنان ءلاززاتتاندىم. كوپشىلىكتىڭ شينجياڭعا كوپتەپ كەلىپ، وتانىمىزدىڭ باتىس سولتۇستىگىن تاماشالاۋىن ءۇمىت ەتەمىن».

    ساناققا قاراعاندا، 2 - ايدىڭ 4 – كۇنىنەن 10 – كۇنىنە دەيىن قاناس، قوم سياقتى 3 كورىنىس رايونىندا 10 مىڭنان استام ساياحاتشى قابىلدانعان، مۇنىڭ ىشىندە 2 – ايدىڭ 8 – كۇنى رەت سانى بويىنشا 2 مىڭ 673 ساياحاتشى قابىلدانىپ، وتكەن جىلعى ۇقساس مەزگىلدەگىدەن نەشە ون ەسە ارتقان.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى