ورىك گۇلىمەن قۇلپىرعان ىلە اڭعارى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 05:22:18 12/04/2019

 
 
قورعاس اۋدانى جۇڭحۋا فۋشوۋشان كورىنىس رايونىنداعى جابايى ورىك گۇلى
 

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى