قابا اۋدانىندا قىستاق تۇرعىندارىنا حاتكەرلىك جانە سۋرەت تۋىندىلارى جەتكىزىپ بەرىلدى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 04:45:55 25/10/2019

 

   10 – ايدىڭ 8 - كۇنى قابا اۋداندىق مادەنيەت، دەنە تاربيە، راديو جانە ساياحات مەكەمەسى قابا اۋدانى ياۋحۋا حاتكەرلىك جانە كوركەمونەر سارايىمەن بىرگە گۋاڭدۇڭ - شياڭگاڭ - اۋمىن كوركەمونەر قوعامىنىڭ ۇنەمىلىك ىستەرگە جاۋاپتى ورىنباسار ٴتوراعاسى، جۋحاي كوركەمونەر قوعامىنىڭ ۇنەمىلىك ىستەرگە جاۋاپتى ورىنباسار ٴتوراعاسى ليۋ ۋىنۋەي قاتارلى 12 ايگىلى سۋرەتشى مەن التاي ايماقتىق اسەمونەر قوعامىنىڭ ۇنەمىلىك ىستەرگە جاۋاپتى ورىنباسار ٴتوراعاسى جۋ مولاردى ۇسىنىس ەتىپ، كولباي قالاشىعى اقارال قىستاعىنا بارىپ، «اۋەلگى ماقساتتى ۇمىتپاۋ، بورىشتى ەستە بەرىك ساقتاۋ» نەگىزگى تاقىرىپتىق تاربيەسىن ورىستەتىپ، حاتكەرلىك جانە سۋرەت تۋىندىلارىن جەتكىزىپ بەردى. سۋرەتشىلەر اقارال قىستاعىنىڭ تۇرعىندارىنا 30 دان استام قايىڭ ورمانىن نەگىزگى تاقىرىپ ەتكەن ماي بوياۋلى سارا تۋىندىلارىن كورسەتتى، قىستاقتاعى ءار ۇلت تۇرعىنى اسەم كورىنىستەن ءلاززات الدى.

    ۇعىسۋعا قاراعاندا، 2 ـ توپتاعى نەگىزگى تاقىرىپتىق تاربيە ورىستەتىلگەننەن بەرى، قابا اۋداندىق مادەنيەت، دەنە تاربيە، راديو جانە ساياحات مەكەمەسى اۋداننىڭ بۇقارالىق مادەنيەت قىزمەتىنىڭ ٴىس جۇزىندىك جاعدايىمەن تىعىز سايكەستىرىپ، مادەنيەت جاعىندا بەلسەنە ىزدەنىس جاساپ، جاڭا جول، جاڭا ٴادىس قاراستىرىپ، سوتسياليستىك مادەنيەتتى دامىتۋ جولىنا تاباندى بولىپ، مادەنيەت سەنىمىن بەكەمدەپ، تاڭداۋلى ۇلتتىق مادەنيەتكە مۇراگەرلىك ەتىپ جانە ونى ساۋلەلەندىرىپ، قوعامدىق وڭ ەنەرگيا تاراتىپ، تۇتاس ۇلتتىڭ مادەنيەتتە جاڭالىق اشۋ ومىرشەڭدىك كۇشىن تاسقىنداتقان.

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى