حۋبەيدەن (ۋحاننان) ىلەگە قايتىپ ورالعاندارعا نەمەسە ىلەگە كەلگەندەرگە حابارلاندىرۋ

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 04:53:52 27/01/2020

    4. حۋبەيدەن (ۋحاننان) اتتانعان 14 كۇن ىشىندەگى ءوزىڭىزدىڭ جانە ساپارلاستارىڭىزدىڭ نەمەسە جۋىق ارادا وزىڭىزبەن كەزدەسكەن ادامداردىڭ دەنساۋلىق جاعدايىنا توتەنشە ءمان بەرىڭىز. ەگەر ساپارلاستارىڭىزدان نەمەسە جۋىق ارادا كەزدەسكەن ادامدارىڭىزدان قىزۋى ورلەۋ، جوتەلۋ سياقتى تىنىس جولى اۋرۋى بەلگىسى بايقالسا، اۋداندىق، قالالىق جاڭا تيپتەگى ايدارشا ۆيرۋسىمەن جۇعىمدالۋدان بولعان وكپە قابىنۋ ىندەتىنەن ساقتانۋ جانە ونى تىزگىندەۋ قولباسشىلىق شتابىنا دەرەۋ تەلەفون بەرىپ مالىمدەڭىز.

    5. ەگەر قىزۋ ورلەۋ، جوتەلۋ سياقتى تىنىس جولى اۋرۋلارى بايقالسا، ءوز بەتىڭىزبەن شيپاحاناعا بارماي، اۋداندىق، قالالىق جاڭا تيپتەگى ايدارشا ۆيرۋسىمەن جۇعىمدالۋدان بولعان وكپە قابىنۋ ىندەتىنەن ساقتانۋ جانە ونى تىزگىندەۋ قولباسشىلىق شتابىنا تەلەفون سوعىپ، شيپاگەردىڭ ۇيگە كەلىپ ەمدەۋىن كۇتىڭىز.

    6. توي – تومالاق، ءولىم – ءجىتىم، باس قوسۋلاردان مۇمكىندىگىنشە باس تارتىڭىز، كوشە اۆتوبۋزىنا وتىرعاندا نەمەسە ادامدار ءجيى شوعىرلانعان ورىندارعا بارعاندا ىرىقتىلىقپەن ماسكا تاعىپ، باسقالارمەن بەتپە – بەت سويلەسۋدەن اۋلاق بولىڭىز.

    ىندەتتەن ساقتانۋ جانە ونى تىزگىندەۋ قىزمەتىنە ويداعىداي سايكەسۋ - ءوزىڭىزدىڭ جانە وتباسىڭىزداعىلارىڭىزدىڭ، سونداي – اق بۇكىل قوعامنىڭ سالاماتتىعى ءۇشىن اۋاداي قاجەت ءارى بۇل «جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ جۇقپالى اۋرۋدان ساقتانۋ زاڭىنىڭ» تالابىنا ساي ءاربىر ازاماتتىڭ ارقالاۋعا ءتيىستى جاۋاپكەرلىگى جانە مىندەتى. الدا – جالدا قاتىستى ىستەردى جاسىرىپ – جاۋىپ، سايكەسپەۋىڭىزدەن اۋىر زارداپ تۋىلسا، زاڭ بويىنشا جاۋاپكەرلىك ارقالايسىز.

    سوڭىندا بارشا قاۋىمنىڭ كوكتەم مەرەكەلەرىنىڭ قۇتتى، دەنساۋلىقتارىنىڭ مىقتى، وتباسىلارىنىڭ باقىتتى بولۋىن تىلەيمىز!

    ىلە وبلىستىق جاڭا تيپتەگى ايدارشا ۆيرۋسىمەن جۇعىمدالۋدان بولعان وكپە قابىنۋ ىندەتىنەن ساقتانۋ جانە ونى تىزگىندەۋ قولباسشىلىق شتابى

    2020 – جىلى 1 – ايدىڭ 24 - كۇنى

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى