ىلە وبلىسى جاڭا تيپتەگى ايدارشا ۆيرۋسىمەن جۇعىمدالۋدان بولعان وكپە قابىنۋ ىندەتىنەن ساقتانۋ جانە ونى تىزگىندەۋ قولباسشىلىق شتابىنىڭ ۇقتىرۋى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 04:55:07 27/01/2020

   

    (2 – ءنومىرلى)

 

    جاڭا تيپتەگى ايدارشا ۆيرۋسىمەن جۇعىمدالۋدان بولعان وكپە قابىنۋ ىندەتىنەن ساقتانۋ - تىزگىندەۋ قىزمەتىن ويداعىداي جاقسى ىستەۋ، ىندەتتىڭ تارالۋىنان ءونىمدى ساقتانۋ، قالىڭ بۇقارانىڭ دەنساۋلىعى مەن ءومىرىنىڭ حاۋىپسىزدىگىن قورعاۋ ءۇشىن، «جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ جۇقپالى اۋرۋلاردان ساقتانۋ جانە ونى ەمدەۋ زاڭى» سياقتى قاتىستى زاڭ – ەرەجەلەردەگى بەلگىلەمەلەرگە نەگىزدەلىپ، قازىرگى ىندەتتىڭ تارالۋىنان ساقتانۋ - تىزگىندەۋ قىزمەتى جونىنەن تومەندەگىدەي ۇقتىرۋ شىعاردىق:

    بىرىنشىدەن، قالىڭ قالا تۇرعىندارى ىندەتتەن ساقتانۋ جانە تىزگىندەۋگە قاتىستى تالاپتارعا سانالىلىقپەن بويسۇنىپ، جەكە ءوزىنىڭ قورعانۋىن كۇشەيتۋى، ەگەر سىرتقى قيمىلدارعا، ءسوزسىز، قاتىناسۋعا تۋرا كەلسە، ماسكا تاعۋى، ىرىقتىلىقپەن دەنساۋلىق ساقتاۋ تاراۋلارىنىڭ وڭاشالاپ باقىلاۋ جانە اداقتاۋ قىزمەتىنە سەلبەسۋى كەرەك. ءمۇبادا دەنە قىزۋ، جوتەلۋ سياقتى جايسىزدانۋ بەلگىلەرى بايقالسا، دەر كەزىندە جاقىن ماڭداعى دەنە قىزۋىن ارناۋلى تەكسەرەتىن امبولاتورياسى بار 2 - دارەجەلى ەمدەۋ قۇرىلىمدارىنا بارىپ دياگنوز قويدىرۋى كەرەك. قاساقانا جاسىرعان، سايكەسپەگەن، زارداپ تۋدىرعانداردىڭ زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى زاڭ بويىنشا قۋزالادى. قالىڭ قالا تۇرعىندارى وسەك – اياڭعا سەنبەۋى، وسەك – اياڭ شىعارماۋى جانە وسەك – اياڭ تاراتپاۋى، قالىپتى تۇرمىس ءتارتىبىن ساقتاپ، قوعام ورنىقتىلىعىن قورعاۋى كەرەك.

    ەكىنشىدەن، ءارقايسى ءدارى – دارمەكتى بولشەك ساتاتىن ءدارى دۇكەندەرى مەن جەكەشە ەمدەۋ ورىندارى قىزۋدى جانە جوتەلدى ەمدەيتىن ءدارى – دارمەكتەردى ساتىپ الۋشىلارعا دەر كەزىندە جاقىن جەردەن قۇرىلعان دەنە قىزۋىن ەمدەيتىن امبولاتورياسى بار 2 – دارەجەلى ەمدەۋ قۇرىلىمدارىنا بارىپ دياگنوز قويدىرۋ جونىنەن ءناسيحات بەرۋى كەرەك.

    ۇشىنشىدەن، قالىڭ قالا تۇرعىندارى باس قوسۋعا جانە كوللەكتيۆ قيمىلدارعا مۇمكىندىگىنشە از قاتىناسۋى كەرەك.

    تورتىنشىدەن، اۋىل شارۋاشىلىق ونىمدەرى بازارلارى مەن ءتۇرلى تيجارات ورىندارى اۋرۋ دانەكەرى بولعان ورگانيزمدەردەن قورعانۋى، اۋا الماستىرۋدى، باسقارۋدى كۇشەيتۋى كەرەك. ءار كۇنى تازالاۋ جانە دەزينفەكسيالاۋ جۇرگىزۋ كەرەك. ءتىرى قۇستاردى ساتۋعا قاتاڭ تيىم سالۋ، ءتۇرلى حايۋاناتتاردى زاڭسىز باعۋعا، مانەرلەۋگە جانە تيجارات ەتۋگە قاتاڭ تيىم سالۋ، جابايى حايۋاناتتاردى زاڭسىز تاسۋ، ساتۋ ارەكەتتەرىنە قاتاڭ سوققى بەرۋ كەرەك. الەۋمەتتىك اۆتوبۋز، تاكسي جانە ۇشاق سياقتى الەۋمەتتىك قاتىناس كولىكتەرىنە «كۇندەلىكتى دەزينفەكسيا» جانە «ءار رەت اۋا الماستىرۋ» شاراسىن قولدانۋ كەرەك، ىلەگە كەلگەن كولىكتەردى كارانتيندەۋ جانە دەزينفەكسيالاۋ كەرەك. ءتۇرلى ساۋدا ورىندارى مەن مادەنيەت، كوڭىل اشۋ ورىندارى سياقتى الەۋمەتتىك ورىندار اۋا الماستىرۋ سياقتى تاماشا تازالىقتى ساقتاۋى كەرەك.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى