ىلە وبلىسى جاڭا تيپتەگى ايدارشا ۆيرۋسىمەن جۇعىمدالۋدان بولعان وكپە قابىنۋ ىندەتىنەن ساقتانۋ جانە ونى تىزگىندەۋ قولباسشىلىق شتابىنىڭ ۇقتىرۋى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 04:55:07 27/01/2020

    بەسىنشىدەن، قالا مەن اۋىلدىڭ ورتا تازالىعىن رەتكە سالۋ قيمىلىن ورىستەتۋدى دارىپتەپ، ورتا تازالىعىن جونگە سالىپ، تازالىق ىستەگەندە قالتارىس ورىنداردى تازالاپ، اۋرۋدىڭ تۋىلۋىنان، تارالۋىنان، وربۋىنەن ساقتانىپ، بۇقارانىڭ دەنساۋلىعى مەن قوعامدىق جالپى جاعدايدىڭ ورنىقتىلىعىنا كەپىلدىك ەتۋ كەرەك.

    التىنشىدان، وسى ۇقتىرۋداعى قاتىستى مازمۇنداردى تۇسىنبەگەندەر بولسا نەمەسە اقىل – كەڭەس العىسى كەلگەندەر بولسا، 8022279 - 0999 تەلەفونىنا حابارلاسىپ كەڭەس الۋىنا بولادى.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى