جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋس وكپە قابىنۋ ىندەتىنىڭ قازىرگى ساقتانۋ ـ تىزگىندەۋ قىزمەتىنە قاتىستى زاڭ بىلىمدەرىنەن سۇراۋ ـ جاۋاپ (2)

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 05:51:29 12/02/2020

   

    3. الەۋمەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋداعى توسىن ۋاقيعا دەگەنىمىز نە؟ «الەۋمەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋعا قاتىستى توسىن ۋاقيعالارعا شۇعىل توتەپ بەرۋ ەرەجەسىنىڭ» 2 - تارماعىندا بىلاي دەپ بەلگىلەنگەن: «وسى ەرەجەدە ايتىلعان الەۋمەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋعا قاتىستى توسىن ۋاقيعا (تومەندە قىسقارتىلىپ توسىن ۋاقيعا دەلىنەدى) دەگەنىمىز - تۇتقيىل تۋىلعان، الەۋمەتتىڭ دەنساۋلىعىنا اۋىر زيان جەتكىزەتىن نەمەسە جەتكىزۋ مۇمكىندىگى بار اۋىر جۇقپالى ىندەتتى، توپتىق سيپات الاتىن سەبەبى انىق بولماعان اۋرۋلاردى، اۋىر دارەجەدە ازىق – تۇلىكتەن جانە كاسىپتىك ۋلانۋدان تۋىلعان، سونداي - اق بۇقارالاردىڭ دەنساۋلىعىنا اۋىر دارەجەدە ىقپال جاسايتىن باسقا دا ۋاقيعالاردى كورسەتەدى».

    4. جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋس وكپە قابىنۋ ىندەتىنەن ساقتانۋ جانە ونى تىزگىندەۋ قىزمەتىندە، ورىندار مەن جەكەلەر قانداي مىندەت ارقالايدى؟ «جۇقپالى اۋرۋلاردان ساقتانۋ جانە ەمدەۋ زاڭىنىڭ» 12 - تارماعىندا بىلاي دەپ بەلگىلەنگەن: «جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسى اۋماعىنداعى بارلىق ورىندار مەن جەكەلەر اۋرۋدان ساقتانۋ جانە ونى تىزگىندەۋ قۇرىلىمدارىنىڭ، ەمدەۋ قۇرىلىمدارىنىڭ جۇقپالى ناۋقاس جونىندەگى قاتىستى تەكسەرۋ، لابوراتوريادا تەكسەرۋ، ۇلگى الۋ، اۋاشالاپ ەمدەۋ سياقتى ساقتانۋ - تىزگىندەۋ شارالارىن، ءسوزسىز، قابىلداۋى، ناقتى جاعدايلاردى قاز - قالپىندا ايتۋى كەرەك. 31 - تارماقتا بىلاي دەپ بەلگىلەنگەن: «ءارقانداي ورىن مەن جەكە جۇقپالى اۋرۋعا شالدىققانداردى نەمەسە وسى سياقتى جۇقپالى اۋرۋ كۇماندىلارىن بايقاعاندا، جاقىن ماڭداعى اۋرۋدان ساقتانۋ جانە تىزگىندەۋ قۇرىلىمدارىنا نەمەسە ەمدەۋ قۇرىلىمدارىنا دەر كەزىندە مالىمدەۋى كەرەك». «توسىن ۋاقيعالارعا توتەپ بەرۋ زاڭىنىڭ» 54 - تارماعىندا بىلاي دەپ بەلگىلەنگەن: «ءارقانداي ورىن مەن جەكە تۇتقيىل ۋاقيعالاردىڭ ءورشۋ جاعدايى نەمەسە شۇعىل جاعدايدى ءبىر جاقتى ەتۋ قىزمەتىنە قاتىستى جالعان ينفورماتسيالاردى ويدان قۇراستىرۋىنا، تاراتۋىنا بولمايدى».

    56 - تارماقتا بىلاي دەپ بەلگىلەنگەن:«جاراتىلىستىق اپاتتىڭ زالالىنا ۇشىراعان نەمەسە شىرعالاڭ، الەۋمەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۋاقيعاسى تۋىلعان ورىندار، ءوز ورنىنىڭ شۇعىل جاعدايعا توتەپ بەرۋ، قۇتقارۋ قوسىنى مەن قىزمەتكەرلەرىن اپاتقا ۇشىراۋشىلاردى قۇتقارۋ، تاراتۋ، شەگىندىرۋ، حاۋىپ - قاتەردە قالعانداردى ورنالاستىرۋى، حاۋىپ – قاتەر قاينارىن تىزگىندەۋى، حاۋىپ – قاتەرى بار وڭىرلەردى ايقىن بەلگىلەۋى، حاۋىپ – قاتەر مايدانىن قۇرساۋلاۋى جانە حاۋىپ – قاتەردىڭ كەڭەيۋىنەن ساقتانۋدىڭ باسقا دا قاجەتتى شارالارىن قولدانۋى، سونىمەن بىرگە، ءوزى تۇرعان جەردەگى اۋدان دارەجەلى حالىق ۇكىمەتىنە مالىمدەۋى كەرەك؛ ...

    تۇتقيىل ۋاقيعا تۋىلعان جەردەگى باسقادا ورىندار، ءسوزسىز، حالىق ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسىنا، بۇيرىقتارىنا بويسۇنۋى كەرەك، حالىق ۇكىمەتى شىعارعان ءبىر جاقتى ەتۋ شارالارىنا سايكەسىپ، ءوز ورنىنىڭ شۇعىل قۇتقارۋ قىزمەتىن ويداعىداي ىستەۋى ءارى ادامداردى وزدەرى تۇرعان جەردەگى كومەك بەرۋ جانە ءبىر جاقتى ەتۋ قىزمەتىنە قاتىناسۋعا بەلسەنە ۇيىمداستىرۋ كەرەك».

    57 - تارماقتا بىلاي دەپ بەلگىلەنگەن: «تۇتقيىل ۋاقيعا تۋىلعان جەردەگى بۇقارا حالىق ۇكىمەتىنىڭ، تۇرعىندار كوميتەتىنىڭ، قىستاق تۇرعىندار كوميتەتىنىڭ نەمەسە قاراستى ورىننىڭ قولباسشىلىعى مەن ورنالاستىرۋىنا، ءسوزسىز، بويسۇنۋى، حالىق ۇكىمەتى قولدانعان شۇعىل ءبىر جاقتى ەتۋ شارالارىنا سايكەسۋى، شۇعىل جاعدايعا توتەپ بەرۋ، قۇتقارۋ قىزمەتىنە بەلسەنە قاتىناسىپ، قوعام ءتارتىبىن قورعاۋعا سايكەسۋى كەرەك.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى