ۇيدەن شىقپاۋدى ٴاركىم وزىنەن باستاۋ كەرەك  

  • كەلۋ قاينارى: تيانشان تورى
  • 10:53:33 13/02/2020

    ……

    ٴبىراق كەيبىر تۇرعىندار مىنانداي تالاپتار قويدى:

    تاۋىق سيراعى،

    تاۋىق قاناتى،

    تەمەكى، اراق،

    كۇرىش ۇنى قۋىرداعى،

    بەلگىلەنگەن ماركاداعى كونسەرۆا،

    كۇندەلىكتى جەيتىن جاڭا جەمىس - جيدەك.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى