ومىرگە ىشكەرىلەي ارالاسىپ، بەرىلە تۋىندى جاراتايىق

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 03:58:14 21/03/2020

    ادامدار تۇرمىستا بارعان سايىن «ۇساقشىل بولىپ بارادى» دەگەن كوزقاراس بار. بالكىم مۇندا بەلگىلى شىندىقتىڭ ۇشىعى جاتقان بولۋى مۇمكىن. ءبىراق رومان اۋەلگىسىندەي ءدال وسىلارعا قارىسى، ادامدار ءوز تانىمىنداعى وسى ۇساقشىلدىقتان ارىلىپ، وزدەرىنىڭ مىناۋ عالاممەن بولعان ناقتى بايلانىسىن اڭعارۋى ءارى وسى بايلانىستى ۇزدىكسىز، بەلسەندى تۇردە رەتتەپ وتىرۋى كەرەك. مىنە، بۇل روماننىڭ تابان تىرەپ تۇرۋىنداعى ماڭىزدى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى سانالادى.

    بالزاكتىڭ جازۋشى بەلگىلى ماعىنادان العاندا، ءداۋىردىڭ ەستەلىككە الۋشىسى دەگەنى ءالى دە قۇندى دا قۇلشىنۋعا تاتيتىن ءسوز. وسىدان – اق كوپتەگەن جازۋشىلاردىڭ نە ءۇشىن وسىعان بولا تاۋەكەلگە بەل بۋعانىن، بارشا وقىرماننىڭ بۇعان بارىن سالعانىن بىردەن اڭعارۋعا بولادى. ءسىز بار بولمىستى تۋىندى ارقىلى ءتىپتى دە ءتۇسىنۋ ويىندا بولساڭىز، وندا ءبىر روماندى قولعا الىڭىز، سوندا عانا ءسىز مىنا دۇنيەمەن شىنايى تىلدەسكەن، سىرلاسقان بولاسىز.

    «حالىق گازەتىنەن» اۋدارعان جارقىن نۇرابىلدا ۇلى

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى